Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

19. Съсобственост

14 октомври 2022 г. Представяне LawStore

Съсобственост е налице, когато една вещ принадлежи общо на две или повече лица, всяко от които притежава идеална част от собствеността.

В настоящата тема представяме института на съсобствеността като алтернатива на едноличната собственост. Ще разгледаме видовете собственост и техните специфики, правата и задълженията на съсобствениците, както и уредените възможности за изкупуване и възлагане на общата вещ. В последната част на темата ще Ви запознаем с етажната собственост като особен вид съсобственост.

I. Понятие за съсобственост

Темата започва с обща характеристика на понятието за съсобственост. Между съсобствениците възниква сложно правоотношение, което включва две или повече еднородни вещни права върху една и съща вещ. Разглеждаме юридическите факти и фактическите състави, от чието проявление възниква и се прекратява съсобствеността.

В тази част на темата ще научите какви са видовете съсобственост, които се обособяват на базата на три различни критерия – наличието на идеални части, възможността за прекратяване на съсобствеността и начина на възникването ù. Накратко ще изложим характерните специфики за всеки от видовете съсобственост.

II. Правоотношения при съсобствеността

Общото притежание на правото на собственост върху вещта създава две категории отношения – отношения между съсобствениците помежду им (вътрешни отношения) и отношения между съсобствениците и трети лица (външни отношения).

Ще Ви запознаем с правата и задълженията, които притежава всеки един от съсобствениците. Систематично са описани спецификите в правомощията владение, ползване и разпореждане със съсобствена вещ.

Специфични за съсобствеността са правото на делба, управлението на общата вещ и правилата за извършване на подобрения, на които сме обърнали специално внимание.

По-подробно ще се спрем на процеса на управление на общата вещ, който обхваща вземането на решения относно запазването, поддържането и използването на вещта. В тази връзка ще разгледаме компетенциите на мнозинството, приложното поле на спорната съдебна администрация и договора за разпределение на ползването.

III. Изкупуване и възлагане на общата вещ

В тази част ще Ви запознаем с възможностите за изкупуване на дял от съсобствеността.

На първо място разглеждаме редa за продажба на дял, уредени в Закона за собствеността (ЗС). Налице е специфично задължение на съсобственика, който желае да продаде своята част от недвижим имот, да предложи на другите съсобственици да купят тази част – т.нар. право на изкупуване (чл. 33 ЗС).

Разглеждаме и хипотезата на възлагане на неподеляемо жилище по реда на Гражданския процесуален кодекс (чл. 349 ГПК). От изложението ще разберете в кои случаи намира приложение този институт, кои са правоимащите лица и какъв е редът за упражняване на искането за възлагане.

Ще Ви запознаем и с особеното право на изкупуване, което възниква в полза на държавата и общините, уредено в чл. 199 ЗУТ. Това право възниква, когато имотът е предвиден за изграждане на обект-публична държавна или публична общинска собственост.

IV. Етажна собственост

В последната част от темата ще се спрем на един въпрос с широко практическо приложение - етажната собственост като особен вид съсобственост. Особеностите на етажната собственост произтичат от наличието на т.нар. общи части, които обслужват цялата сграда и съответно всички собственици на индивидуални обекти.

В тази връзка разглеждаме правния режим на дяловете на отделните съсобственици в общите части, правата и задълженията на съсобствениците и по-важните правила за управление на етажната собственост.

Накрая ще се спрем и на възможността съсобственик да бъде изваден от сградата по решение на общото събрание.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram