Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

14. Недействителност на сделките

Обновена: 23 юли 2021 г. Представяне LawStore

Понятието „недействителност“ е легално родово понятие, което обхваща всички правни сделки, които страдат от определен недостатък (порок).

Настоящата тема е посветена на института на недействителността. С нея целим да изясним родовото понятие за недействителност и да представим спецификите на видовете недействителност – нищожност и унищожаемост. Като особен порок на правните сделки ще разгледаме симулацията. Във финалната част на темата коментираме възможностите за предявяване на недействителност, както и правните последици, които настъпват от обявяването ù.

I. Понятие и видове недействителност

Темата започва с общ преглед на така важния за частното право въпрос за недействителността. Понятието „недействителност“ е легално родово понятие, което обхваща всички правни сделки, които страдат от определен недостатък (порок), предвиден в закона. Този недостатък осуетява пораждането на правните последици от сделката или е основание за отпадането им. За да разберете по-добре това правно явление, правим отгарничение на недействителността от други правни фигури.

Продължаваме темата с правна характеристика на видовете недействителност – нищожност и унищожаемост. На тяхното изчерпателно разглеждане са посветени следващите части на темата.

II. Нищожни сделки

Втората част на темата представя същността на нищожните сделки. Основанията за нищожност са уредени в чл. 26 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Най-общо те могат да се разделят на общи, конкретни и специални. Ще обърнем специално внимание и ще характеризираме всяко едно от тях. Обърнете внимание на различните хипотези на невъзможност на предмета, както и на хипотезите, при които може да се прояви липсата на воля.

Особен порок на правните сделки е привидността, която се означава още с термина „симулация“. В тази част на темата имате възможност да се запознаете подробно с видовете симулации - абсолютна, относителна и персонална. За да обясним по-добре системата от сделки, чрез които се извършват различните симулации, в изложението сме поместили и няколко изчистени графични изображения.

В края на тази точка ще се спрем и на възможността за конверсия на нищожните сделки. Нищожната сделка не може да бъде санирана, но в определени случаи е възможно тя да се конвертира в друг тип сделка и да породи определени правни последици. Ще разгледаме кои са необходимите предпоставки, както и няколко хипотези на конверсия, изведени от закона и съдебната практика.

III. Унищожаеми сделки

В третата част на темата ще научите за унищожаемите сделки. Унищожаемите сделки пораждат правни последици, но при сключването им е налице порок, който засяга процеса на волеобразуване. Основание за унищожаване на сделката може да бъде недееспособност на някоя от страните, неспособност на някоя от страните да разбира или да ръководи постъпките си, грешка, измама, заплашване, крайна нужда и явно неизгодни условия. Ще разгледаме всяко едно от тези основания по отделно. С това се цели не просто системното им разглеждане, но и възможност да изградите умения при тълкуване на разпоредбите, посветени на унищожаемите сделки.

За разлика от нищожните сделки, унищожаемите сделки могат да бъдат потвърдени. Потвърждаването на унищожаема сделка е едностранен формален акт. Той трябва да бъде извършен от страната, чиято воля е била опорочена от съответното основание за унищожаемост. Ще разгледаме накратко как трябва да бъде извършено потвърждаването, за да породи сделката желаните правни последици.

IV. Предявяване на недействителността

В тази част на темата ще представим възможностите за предявяване на недействителност и имуществените последици от обявяването ù.

Нищожността на сделките настъпва по право (ex lege). Поради това нищожността може да бъде предявена както по съдебен ред, така и извънсъдебно.

Унищожаемостта може да бъде предявена само по съдебен ред.

Това е една от основните разлики между двата вида недействителност.

Когато е налице унищожаемост, в полза на страната, чието волеизявление е опорочено, възниква преобразуващо субективно право да унищожи сделката . От изложението ще научите как се предявяват двата вида недействителност и какви са предпоставките за уважаване на иска, когато недействителността е предявена по съдебен ред.

От важно практическо значение са имуществените последици от обявяването на недействителността. Ще коментираме задължението за връщане на полученото, т.нар. двустранна реституция. Представяме и важни изключения от имуществените последици, които настъпват по отношение на трети лица. В последната точка от темата ще засегнем и въпросът за задълженията за обезщетяване на вреди при недействителност на сделките.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram