Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

13. Правни сделки. Търговски сделки

Обновена: 23 юли 2021 г. Представяне LawStore

Правните сделки се определят като правомерни юридически действия, съдържащи едно или повече волеизявления на един или повече частноправни субекти, насочени към пораждане на правни последици в областта на частното право и определящи съдържанието им.

Тази тема ще Ви позволи да добиете структурирани знания за гражданскоправната сделка и да се запознаете с видовете сделки на гражданското право. При разглеждането на материята ще се спрем и върху значението на модалитетите като част от съдържанието на сделките, значението на формата и тълкуването на сделките.

В темата ще Ви запознаем със специфичните особености, които се проявяват при сделките на търговското право. За пълнота на знанията тук ще представим и допълнителни класификации, характерни само за търговските сделки.

I. Правни сделки

Започваме темата с правна характеристика на сделката като правно явление. Правните сделки са правомерни правни актове, юридически факти от категорията на юридическите действия. В изложението ще разгледаме обстойно елементите от фактическия състав на правните сделки – волеобразуване, волеизявление, форма и други компоненти от значение. За да задълбочите разбирането си, ще направим и разграничение между правните сделки и други юридически факти.

Продължаваме темата с видовете правни сделки. В правната литература се срещат множество класификации на правните сделки, обособени на базата на различни критерии. Постарали сме се да включим най-важните от тях, като фокусирано и целенасочено изложим спецификите на всяка класификация. Приложените примери ще Ви помогнат да затвърдите разбирането си за различните видове правни сделки.

Следващият елемент, който следва да разгледаме, е съдържанието на сделките. Съдържанието на сделката обхваща правните последици, към които тя е насочена. В темата ще коментираме начина, по който се определят правните последици от сделките, субектите, които могат да определят съдържанието на сделката и особените правила, които намират приложение при определяне на правните последици от съда.

Към съдържанието на сделката се включват и други уговорки, свързани с действието на правните последици - различни модалитети. Това може да са уговорки за срок, условие или тежест. Акцентираме върху особеностите в действието на правните последици при условието и срока по отношение на времето.

Прегледът продължава с коментар на формата на сделките. По общо правило в частното право сделките са неформални. Формата на определени сделки в частното право се въвежда с оглед на правната сигурност. Формата може да има значение за действителността на сделката, за приотивопоставимостта ù, да бъде форма за доказване или форма за вписване. Разглеждаме и видовете форми на сделките и техните елементи.

Поради голямото практическо значение на въпроса в темата ще отделим внимание и на тълкуването на сделките. Тълкуването представлява мисловна дейност по извличане на действителното съдържание на правната сделка. Накратко ще обобщим правилата, които намират приложение в тази дейност.

II. Търговски сделки

Търговските сделки са вид сделки, поради което за тях важат всички характеристики на родовото понятие за правна сделка. Втората част на темата цели да надгради общите Ви познания, натрупани в предходната част на изложението, като Ви запознае със спецификите на търговските сделки. Ще разберете кога една сделка се квалифицира като търговска и ще добиете общ поглед как се определят приложимите норми спрямо сделката, когато тя е търговска. Ще разгледаме и видовете търговски сделки.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram