Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

11. Обекти на правоотношенията

Обновена: 23 юли 2021 г. Представяне LawStore

Обектът на правоотношението е един от неговите характеризиращи белези.

Настоящата тема цели да насочи вниманието Ви към въпроса за обектите на гражданското правоотношение. Последователно ще разгледаме общото понятие за обект на гражданското правоотношение, отделните видове обекти и техните специфики.

I. Понятие и видове обекти

Темата започва с общ преглед на понятието „обект на гражданското правоотношение“.

Обект на гражданското правоотношение представлява благото (ценност), с оглед на което се пораждат и упражняват субективните права.

Обектът е необходим елемент на правоотношението. Ако не е налице годен обект на правоотношението, гражданскоправната сделка ще бъде нищожна поради невъзможен предмет (чл. 26, ал. 2 ЗЗД).

Обърнете внимание: Видът на обекта на правоотношението е определящ за правната уредба, приложима по един казус. Така например, когато обект на едно договорно правоотношение е вещ, прилагаме както Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), така и Закона за собствеността (ЗС).

II. Вещи

Вещите са един от основните видове обекти на правото.

Вещта е обект на гражданското правоотношение, което се характеризира с корпоралност и обособеност и върху който е допустимо упражняването на фактическа власт.

Накратко коментираме и някои особени вещи: енергиите, вещи в течно и газообразно състояние, вещи, материализиращи субективни права, животни.

Следва обстоен преглед на различните видове вещи. Разграничението им става на базата на конкретни класификационни критерии. Разглеждаме вещи във и извън гражданско обращение, движими и недвижими вещи, потребими и непотребими вещи и други.

Самостоятелно сме разгледали добивите от вещи като благо (ценност), което може да бъде извлечено от дадена вещ, без да се засяга съществено нейната цялост. Съществуват различни видове добиви – плодове, прираст, граждански плодове.

III. Пари, ценни книги и нематериални блага

На следващо място в темата представяме парите, ценните книги и нематериалните блага като обекти на гражданското правоотношение.

Парите представляват законно платежно средство и задължително се приемат в пълната им номинална стойност без ограничения (чл. 25, ал. 2 ЗБНБ). Важни характеристики на парите са тяхната икономическа функция и номиналната им стойност. В тази връзка коментираме изпълнението на парични задължения и приложимите спрямо тях правила при плащане в брой, безкасово, в чуждестранна валута и с електронни пари.

Ценните книги са основен вид вещи и могат да бъдат обект на разнородни граждански правоотношения. Въз основа на тяхната форма съществуват налични и безналични ценни книги. В темата ще прочетете и за другите класификационни критерии, въз основа на които се обособяват и различни видове ценни книги.

Нематериалните блага са обекти на гражданските правоотношения, свързани с резултат от интелектуалната и творческата дейност на човека, които се ползват със законова закрила. Те нямат веществен характер, но се обективират чрез материални носители. В темата накратко разглеждаме обектите на авторското и сродни на него права, обектите на индустриалната собственост и други обекти на интелектуалната собственост.

IV. Търговско предприятие, наследство и работна сила

Четвъртата част на темата е посветена на търговското предприятие, наследството и работната сила като специфични обекти на гражданското правоотношение.

Търговското предприятие представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения, която може да бъде обект на правоотношения (arg. чл. 15, ал. 1 ТЗ). Осмислянето на търговското предприятие като обект на гражданското правоотношение изисква познаването на неговото съдържание. Поради това е важно да познавате и да можете да характеризирате състава на търговското предприятие, правилата относно прехвърлянето му, както и други сделки, които могат да се извършват с него.

На второ място в тази част от темата разглеждаме наследството като обект на гражданското право. Наследството представлява съвкупност от правата и задълженията на наследодателя, които преминават към неговите наследници. Коментираме накратко състава на наследството и правните сделки, които могат да се извършват с наследствената маса.

За финал на темата разглеждаме работната сила като обект на правото и правилата за предоставянето ù. Поради специфичния ù характер работната сила може да бъде обект единствено на трудови правоотношения (чл. 1, ал. 2 КТ). Гражданските правоотношения могат да имат за обект единствено трудов резултат.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram