Гражданскоправни науки
Първа част

Учебник © 2024 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова ∙ ISBN 978-619-7394-40-5 Доставка от 30 януари 2024 г.
42.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
120.00 лв. ✓
Σ

Материя

Гражданско право
Вещно право
Облигационно право
Търговско дружествено право

     

Обем

33 теми
824 страници

Осмо издание

23 януари 2024 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Подгответе се отлично за държавния изпит

Пълен систематичен учебник по въпросите по гражданско, вещно, облигационно и търговско право, включени в първата част от конспекта за държавния изпит

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обективно право и субективни права 1 • Обективно гражданско право 11 Частно и публично право. Гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право. Източници:  42  16  Представяне на темата  2 • Граждански правоотношения и субективни права 44 Правоотношения в гражданското право – понятие и видове. Правоотношения във вещното право. Облигационни отношения. Семейни отношения. Правоотношения в търговското право. Трудови правоотношения. Граждански субективни права – понятие и видове. Източници:  22  4  Представяне на темата  Субекти на частното право 3 • Физически лица 69 Понятие. Режим на правоспособността на физическите лица в гражданското, търговското и трудовото право. Дееспособност – понятие и видове. Поставяне под запрещение. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. Настойничество и попечителство. Източници:  35  18  Представяне на темата  4 • Юридически лица 102 Понятие. Видове. Системи на образуване. Преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица. Източници:  15  5  Представяне на темата  5 • Юридически лица с нестопанска цел 120 Понятие. Общи правила за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружения. Фондации. Осъществяване на общественополезна дейност. Източници:  5  4 6 • Търговски дружества 143 Понятие и видове. Учредяване. Недействителност. Решения на органите на управление и тяхната отмяна. Източници:  5  28 7 • Събирателно и командитно дружество 165 Обща характеристика и учредяване. Вътрешни отношения – права и задължения на съдружниците. Управление и представителство. Отговорност. Източници:  3  11 8 • Дружество с ограничена отговорност 182 Обща характеристика и учредяване. Капитал – понятие и изменение. Дялове. Членство – съдържание. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членство. Управление. Еднолично дружество с ограничена отговорност. Източници:  6  53 9 • Акционерно дружество 212 Понятие и системи на учредяване. Права и задължения на акционерите. Управление и представителство. Еднолично акционерно дружество. Холдинг. Източници:  5  13 10 • Капитал, акции и облигации 241 Капитал на акционерното дружество. Акции – понятие, видове и сделки с акции. Права и задължения на акционерите. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигациите в акции. Източници:  5  13 Обекти на частните правоотношения 11 • Обекти на правоотношенията 274 Понятие и видове. Вещи, видове вещи. Пари и ценни книжа. Нематериални блага. Търговско предприятие. Наследство. Работна сила. Източници:  21  8  Представяне на темата  Придобиване и изгубване на права 12 • Придобиване и изгубване на права 299 Придобиване на права. Правоприемство – понятие и видове. Първично и производно придобиване. Правоприемство в трудовото право. Изгубване на права. Източници:  8  14  Представяне на темата  Правни сделки и тяхната недействителност 13 • Правни сделки. Търговски сделки 309 Понятие. Отлика от други юридически факти. Видове сделки. Съдържание и форма на сделките. Тълкуване. Търговски сделки – понятие и видове. Източници:  17  9  Представяне на темата  14 • Недействителност на сделките 338 Понятие и видове. Нищожни сделки – понятие и основания. Привидни и прикрити сделки. Унищожаеми сделки – понятие и основания. Предявяване на недействителността. Имуществени последици. Източници:  22  101  Представяне на темата  15 • Особени случаи на недействителност 374 Частична недействителност. Висяща недействителност. Относителна недействителност. Особености на недействителността на търговските сделки. Особености на недействителността на трудовия договор. Източници:  10  9  Представяне на темата  Представителство 16 • Представителство 390 Представителство в гражданското право – възникване и прекратяване. Косвено представителство. Действие от чуждо име без представителна власт. Представителство в търговското право. Представителство в трудовото право. Източници:  10  66  Представяне на темата  Погасителна давност 17 • Срокове в гражданското право 432 Давностни, преклузивни, рекламационни срокове. Начало и край на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата давност. Прилагане на давността. Източници:  18  66  Представяне на темата  Вещно право 18 • Право на собственост 459 Същност и видове собственост. Ограничения на собствеността. Способи за придобиване на собствеността. Отчуждаване. Източници:  12  56  Представяне на темата  19 • Съсобственост 491 Същност и видове. Възникване и прекратяване. Отношения между съсобствениците. Етажна собственост. Източници:  4  41  Представяне на темата  20 • Вещни права върху чужда вещ 520 Право на строеж, надстрояване и пристрояване. Право на ползване. Сервитути. Източници:  4  27 21 • Защита на вещните права 534 Видове. Разграничение между петиторна и посесорна защита. Петиторна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Иск за установяване на граници. Източници:  5  59 22 • Владение и държане 549 Същност. Видове владение. Права на подобрителя върху чужд имот. Защита на владението и държането. Източници:  11  153 23 • Кадастър и имотен регистър. Актове за недвижими имоти. Вписвания 574 Правен режим на кадастъра и имотния регистър. Актове за недвижими имоти. Вписвания. Източници:  10  10 Облигационно право
Обща част
24 • Договорът 597 Понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице, обещаване действие на трето лице. Източници:  16  62 25 • Изпълнение 627 Същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнението. Право на задържане в гражданското и търговското право. Възражение за неизпълнен договор. Суброгация. Източници:  4  4 26 • Неизпълнение 642 Същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение – фактически състав и последици. Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря и последици от виновното неизпълнение. Забава на длъжника и на кредитора. Източници:  6  4 27 • Гражданска отговорност за вреди 659 Понятие. Видове вреди. Отговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане. Обезщетение за вреди. Граници на гражданската отговорност. Неустойка, задатък, отметнина. Източници:  10  57 28 • Погасяване на облигационното отношение 680 Основания и обща характеристика. Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Разваляне на договор. Други основания за погасяване на облигационните отношения. Източници:  6  51 29 • Промяна на субектите на облигационното отношение 702 Прехвърляне на вземания (цесия). Поемане на задължения – видове. Източници:  3  7 30 • Множество кредитори и длъжници 709 Разделност и солидарност. Видове солидарност. Неделимост. Източници:  3  5 31 • Защита на кредитора 716 Отговорност на длъжника с имуществото му. Упражняване на правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск. Източници:  6  48 32 • Лични обезпечения 735 Обща характеристика. Поръчителство. Менителнично поръчителство. Банкова гаранция. Източници:  5  10 33 • Реални обезпечения 748 Oбща характеристика. Залог. Залог в гражданското право. Залог в търговското право. Особен залог. Ипотека. Договорна ипотека. Специализация. Сключване. Форма. Вписване. Законна ипотека. Вписване. Действие. Източници:  6  11 Поръчайте учебника  

Учете от пълен и изпитан източник

Учебникът съдържа всичко необходимо за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит по гражданскоправни науки във всеки един университет в България.

Структурата на книгата следва плътно материята на изпита, а изложението е организирано около същността и взаимовръзката на релевантните правни институти.

Съдържанието на отделните теми е балансирано между стремежа към целенасоченост и желанието за изчерпателност.

Разбираем език и ясна подредба

Учебникът е написан ясно на разбираем език. Нашето желание е да разберете всичко още на първо четене. Това ще оползотвори максимално Вашето време за подготовка и ще Ви улесни при преговора на материала.

Систематиката на изложението е основа на специално разработено оформление. To е новаторско за българската правна литература и прави ефективното усвояване на материята по-бързо и лесно.

Заглавията и подзаглавията отразяват систематиката и вътрешната логика на правните институти. Законовият текст е обособен по начин, който позволява да се фокусирате върху относимите норми по всяка тема.

Системата от карета, точки и списъци поставя визуални акценти върху най-важното съдържание. Така ще запомните материала в неговата логична последователност и структура.

Цяла библиотека в един учебник

Благодарение на широкия кръг от източници, учебникът ще Ви даде всички необходими знания, за да решите успешно казуса, да говорите уверено на изпита и да се справите умело с допълнителните въпроси на комисията.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата се основава на задълбочено проучване на класическата и съвременната правна доктрина. В процеса на създаването ù са прегледани и цитирани над 237 учебника, монографии, коментари, студии и статии. Целта е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи, или с постановки от трайната съдебна практика на българските върховни юрисдикции. Застъпени са както общоприети и, в известен смисъл, “аксиоматични” тези, така и съвременни тълкувания, основани на най-новите достижения на българската правната доктрина. Обширното изследване дава на читателя цялостен теоретичен контекст и възможност за по-задълбочено разбиране на изпитната материя.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Всяка тема в книгата инкорпорира пряко релевантната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени нормативни цитати от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за собствеността (ЗС), Търговския закон (ТЗ) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно цяло.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Характерно за всяко издание на LawStore е специалното внимание, отделено на съдебната практика. В учебника ще намерите цитирани над 1400+ съдебни акта. Отразени са постановките от задължителната практика на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния съд (ВС), съдържащи се в тълкувателните решения и постановления. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. На съответните систематични места е поместена и релевантна практика на Конституционния съд (КС), Върховния административен съд (ВАС), Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (АС БТПП) и Съда на Европейския съюз (СЕС). В съдържанието на учебника са подбрани съдебни решения по индивидуални казуси от класическата съдебна практика на ВКС и най-новата практика по чл. 290 ГПК. Това дава ценен поглед към практическото приложение на разгледаните институти. Така читателят може да направи връзка между теоретичната основа, нормативната уредба и прилагането ù от съдилищата.

Актуализация ®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална email услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

Съдържанието на най-новото издание на учебника е напълно актуално към 23 януари 2024 г.

1 януари 2024 г. 24 август 2023 г. 12 юни 2022 г. 4 февруари 2022 г. 13 януари 2022 г. 11 юни 2021 г. 24 август 2020 г. 4 юни 2020 г. 31 януари 2020 г. 6 септември 2019 г. 8 юли 2019 г. 7 януари 2019 г. 18 юни 2018 г. 5 януари 2018 г. 14 август 2017 г. 5 януари 2017 г. 17 август 2016 г. 12 февруари 2016 г. 1 септември 2015 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа, след като получите учебника, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Гражданскоправни науки • Първа част

Осмо издание © 2024

Цена: 42 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече